Truong Thi Hoa

Waseda University, Tokyo, Japan
Author ID: vf.4336 - 0 117
Subject area:
Economics
Sociology
Article trends:
  • Tác giả Truong Thi Hoa có mã số NVSS/SSHPA vf.43361 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong các bài này, tác giả Truong Thi Hoa1 bài đứng tên số 1; 1 bài đã công bố đứng tên một mình.
Co-author group:
Back to search New search