Subject area:
Business
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Thi Thu Ha có mã số NVSS/SSHPA vf.26951 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 4.092 (2019)
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Thi Thu Ha1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Thi Thu Ha đã hợp tác với 4 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search