Kim Huong Trang

Faculty of Banking and Finance - FTU, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vf.2509 - 0 193
Subject area:
Business
Management
Article trends:
  • Tác giả Kim Huong Trang có mã số NVSS/SSHPA vf.25093 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 9.87 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 7.776 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Kim Huong Trang1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Kim Huong Trang đã hợp tác với 1 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search