Nguyen Quang

Middlesex University London, London, United Kingdom
Author ID: vm.2508 - 0 120
Subject area:
Business
Management
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Quang có mã số NVSS/SSHPA vm.25083 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 9.87 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 7.776 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Quang2 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Quang đã hợp tác với 1 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search