Subject area:
Cultural Studies
Economics
Education
Health Care
Management
Media/Journalism
Sociology
Environment/Sustainability Science
Scientometrics
Applied Math
Statistics
Article trends:
  • Tác giả Tran Trung có mã số NVSS/SSHPA vm.243229 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 16 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 12 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.9 (2020) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.576 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Tran Trung11 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Tran Trung đã hợp tác với 56 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search