Subject area:
Economics
Health Care
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Thac Minh có mã số NVSS/SSHPA vf.21582 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 2 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.849 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Thac Minh1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Thac Minh đã hợp tác với 7 đồng tác giả Việt nam; 4 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search