Dao The Son

Thuongmai University, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vm.756 - 0 114
Subject area:
Economics
Health Care
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Dao The Son có mã số NVSS/SSHPA vm.7563 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 4 (2018) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.849 (2019) .
  • Tác giả Dao The Son đã hợp tác với 9 đồng tác giả Việt nam; 4 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search