Bui Thanh Huong

Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Oita, Japan
Author ID: vf.204 - 0 154
Subject area:
Art
Education
Management
Tourism
Article trends:
  • Tác giả Bui Thanh Huong có mã số NVSS/SSHPA vf.20420 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 19 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 9 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 2.48 (2017) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.451 (2016) .
  • Trong các bài này, tác giả Bui Thanh Huong14 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Bui Thanh Huong đã hợp tác với 3 đồng tác giả Việt nam; 12 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search