Subject area:
Art
Asian Studies
Cultural Studies
Economics
Education
Health Care
Philosophy
Scientometrics
Article trends:
  • Tác giả Ho Manh Toan có mã số NVSS/SSHPA vm.50011 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 8 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 7.07 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 5.929 (2018) .
  • Trong các bài này, tác giả Ho Manh Toan1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Ho Manh Toan đã hợp tác với 26 đồng tác giả Việt nam; 5 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search