Subject area:
Architecture
Art
Asian Studies
Business
Cultural Studies
Economics
Education
Health Care
Management
Media/Journalism
Philosophy
Environment/Sustainability Science
Scientometrics
Applied Math
Statistics
Article trends:
  • Tác giả Ho Manh Toan có mã số NVSS/SSHPA vm.50034 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 20 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 11 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 6.44 (2018) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 5.929 (2018) .
  • Trong các bài này, tác giả Ho Manh Toan3 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Ho Manh Toan đã hợp tác với 48 đồng tác giả Việt nam; 6 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search